Privacy & Algemene voorwaarden

Privacy verklaring en algemene voorwaarden

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik je gegevens vastleg in cliëntendossiers. Van iedere behandeling leg ik een dossier aan. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). 
Op de website UniekCare.nl worden alleen functionele cookies gebruikt.

Onderstaande gegevens worden door UniekCare opgenomen in een digitaal dossier voor de facturering:
*  Facturen met naam, adres, woonplaats, geboortedatum, behandelcode en behandeldatum.
*  Eventuele digitale correspondentie die ik met uw toestemmming of op uw verzoek naar een andere behandelaar stuur.

Mijn computer is volgens alle wetten afgeschermd.

Daarnaast gebruik ik een papieren dossier (deze worden in een afgesloten kast bewaard), hierin staan vermeld:
* bovenstaande factuur gegevens.
* vermelding uw telefoonnummer, email-adres en de naam van de huisarts. 
* ondertekende behandelingsovereenkomst met daarin naam, adres, woonplaats, datum van ondertekening en
   handtekening. Hierin staat ook uw behandeldoel en verdere gegevens van de behandelingen.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

-          Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens

-          Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

-          Als ZZP-er alleen toegang heb tot de dossiers

-          Mij houdt aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

-          Als ik overleg heb met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek bespreek uit de praktijk, dit altijd anoniem en onherkenbaar doe

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend en alleen na jouw expliciete toestemming:

-          Voor collegiaal overleg met huisarts of een andere behandelaar

-          Om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar

-          Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens

Jouw gegevens worden in het cliënten dossier, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Minderjarigen

Tijdens de intake of voor de eerste afspraak wordt er een behandelovereenkomst opgesteld, die beide ouders moeten ondertekenen. Op deze manier geven beide ouders van kinderen van 12 t/m 15 jaar schriftelijke toestemming tot de behandeling en daarmee het vastleggen van gegevens in het dossier. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn en het in belang van de cliënt is om de behandeling toch door te laten gaan, is schriftelijke toestemming van 1 ouder mogelijk, mits die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

De therapeut wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt.
Een kind-sessie duurt ongeveer een uur. Oudergesprekken waarin afstemming plaatsvindt met de ouders, kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt en/of ouders/voogd.

Verantwoordelijkheid
Ik ga ervan uit dat je een eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van je klachten. Dit betekent dat je je actief inzet tijdens en na de behandelingen en dat de behandeling en begeleiding nooit deze verantwoordelijkheid over kan nemen.

Wijze van betalen

U krijgt de factuur mee of wordt dezelfde dag of een dag er na via de mail opgestuurd. Deze kunt u (als u aanvullend bent verzekerd) bij vele zorgverzekeraars (zie vergoedingen) declareren. U hebt dan een betalingstermijn van 14 dagen. U mag ook contant betalen. Met pin is op dit moment nog niet mogelijk.

Annuleren

Bij afwezigheid, kunt u 24 uren van te voren de voicemail inspreken of een mail sturen. Bij latere afmelding ben ik genoodzaakt om een tarief in rekening te brengen.